People

Principle Investigator

Postdoc Researchers

 • Lu Zhong

 • Jinzhu Yu

PhD Students

 • Chunheng Jiang (CS)

 • Manqing Ma (CS, with Bolek Szymanski)

 • Cheng Ma (Physics, with Gyorgy Korniss and Bolek Szymanski)

 • Kushal Bhandari (CS)

Master Students

 • Zhenhan Huang

 • Kunyuan Liu

Undergraduate Students

 • Haoyu He

 • Linhao Shi

 • Zifeng Gu

Lab Alumni

PhDs

 • Xiang Niu
Masters

 • Varun Rao

 • Milo Trujillo

 • Jihui Nie

 • Jinghua Feng

Undergraduates

 • Lake Yin

 • Jimmy Li

 • Kris Kwan

 • Zejie Zhou

 • Tianyi Zhang

 • Ziyang Ji